سوزندوزی شب افروز

» رومیزی با چهل تکه فرفره ای- خانم عفت فتاحی :: ٢٢ مهر ۱۳٩٦
» چهل تکه فرفره ای- خانم سیده هدی میر نیا :: ٢ شهریور ۱۳٩٦
» سایه دوزی- مریم رفیعی :: ۳ امرداد ۱۳٩٦
» گلدوزی - آسیه رمضان نتاج :: ٢٧ تیر ۱۳٩٦
» گلدوزی روی بلوز- خانم فاطمه رمضانی :: ۱۳٩٦/٢/٥
» سوزندوزی طرح ماهیان آکواریوم (11)– خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٦/۱/٢٠
» سایت و وبلاگ دیگری از سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٦/۱٢/٢٩
» تابلوی سرمه با طرح دو جقه (5) – خانم فاطمه آل ابراهیمی :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» سوزن دوزی بته جقه- خانم فاطمه رمضانی :: ۱۳٩٥/۱٠/۳
» سوزندوزی طرح ماهیان آکواریوم (7)– خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٥/٩/٦
» سوزندوزی طرح ماهیان آکواریوم (6)– خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٥/۸/٦
» پولک و منجوق دوزی به شیوه آزاد - آموزش سوزن دوزی :: ۱۳٩٥/٧/٥
» افتتاح سایت و وبلاگ دیگری از سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٥/۱٢/۳٠
» پولک و منجوق دوزی روی مخمل - خانم زینب مهدوی :: ۱۳٩٥/٥/٥
» چهل تکه دوزی پنجره - خانم عاطفه ذبیحی :: ۱۳٩٥/٤/۱٢
» سنجاق مو - سیده صدر باقرپور :: ۱۳٩٥/۳/٤
» گلدوزی روی مانتو - خانم منا بیانی :: ۱۳٩٥/٢/۳
» افتتاح سایت و وبلاگ دیگری از سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» تکه دوزی خانه قارچی درکنار چهل تکه دوزی- خانم عادله ذبیحی :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» افتتاح سایت و وبلاگ دیگری از سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» سرمه دوزی روی ترمه- خانم مریم توکلی :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» پولک و منجوق دوزی- خانم فاطمه عبدی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» گلهای شکوفه ای با پولک - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» جاجورابی چهل تکه دوزی شده- خانم عاطفه ذبیحی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» منجوق دوزی روی ترمه- سحر محمدی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٦
» پولک و منجوق دوزی- خانم رقیه مهدی پور :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» تکه دوزی و چهل تکه دوزی- خانم عاطفه ذبیحی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» چهل تکه دوزی ستاره- خانم محبوبه کریم نیا :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» ملیله دوزی و سنگ دوزی روی مانتو - سیده بهاره میر صادقی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» تکه دوزی روی بالش و تشک - خانم سمانه پولایی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» چهل تکه دوزی - خانم زهرا رجب نیا :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٠
» گل یقه - خانم مریم رفیعــی :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» پـادری چهل تکه دوزی شده - خانم عادله ذبیحی :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» تکه دوزی و چهل تکه دوزی - زهرا رجب نیا :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» سوزندوزی طرح پاییز(5)- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» سوزندوزی طرح پاییز(4)- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٤/٩/٢٦
» دوخت گوشواره با سرمه و منجوق--- خانم مریم رفیعی :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» پولک دوزی روی ترمه - خانم زهرا عزیزی :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» سوزندوزی شقایق و بنفشه روی بالش :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» کیف چهل تکه دوزی - خانم عاطفه ذبیحــی :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» سوزندوزی طرح پاییز(3)- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» پولک و منجوق دوزی- خانم رقیه مهدی پور :: ۱۳٩٤/٩/۸
» چهل تکه دوزی- خانم محبوبه کریم نیا :: ۱۳٩٤/٩/٥
» چهل تکه دوزی - خانم عادله ذبیحی :: ۱۳٩٤/٩/۳
» پولک و منجوق دوزی روی ترمه- خانم فاطمه ابراهیم زاده :: ۱۳٩٤/٩/۱
» سنجاق مو - خانم سیده صدر باقرپور :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» گلهای شکوفه ای با پولک و منجوق- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» سوزندوزی طرح پاییز(2)- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٤/۸/٢٥
» پولک دوزی- خانم یاسمن مویدی :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» چهل تکه مرصع - خانم کرباسچی :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» سوزندوزی طرح پاییز(1)- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» تکه دوزی آشپز - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» روقوری چهل تکه دوزی - خانم سمانه پولایی :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» ملیله دوزی روی مخمل- سیده عطیه حسینی :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» سرمه دوزی طاووس- خانم مریم رفیعی :: ۱۳٩٤/۸/٦
» تکه دوزی مرصع روی ترمه - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩٤/۸/۳
» تکه دوزی روی ترمه - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» سرعت زندگی :: ۱۳٩٤/٧/٢٠
» منجوق دوزی روی ترمه - خانم زهرا عزیزی :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» پولک دوزی روی مخمل - سیده عطیه حسینی :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» سرمه دوزی سبد گل- مائده وجدانـــی :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» گلدوزی یک گل سه بعدی - خانم هدی اسماعیلی :: ۱۳٩٤/٧/٦
» سرمه دوزی و مروارید دوزی روی مخمل- خانم فریبا داداش نیا :: ۱۳٩٤/٧/٥
» سرمه دوزی روی مخمل - خانم عفت فتاحــی :: ۱۳٩٤/٧/٤
» آواز شقایق :: ۱۳٩٤/٧/٢
» گلـــدوزی پــروانه - منـا بیــانــی :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» مروارید دوزی روی لباس- خانم سیده بهاره میر صادقی :: ۱۳٩٤/٦/۳٠
» پولک و ملیله دوزی روی لباس- خانم صدیقه آب بخشان :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» چهل تکه دوزی- خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» سرمه دوزی سبد گل - خانم مریم رفیعی :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» سبزه زار زندگی :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» سرمه دوزی سبد گل - سیده آتنا سجادیان :: ۱۳٩٤/٦/۱۱
» پولک و منجوق دوزی - زهرا عزیزی :: ۱۳٩٤/٦/۸
» ملیله دوزی روی لباس - خانم سیده بهاره میر صادقی :: ۱۳٩٤/٦/٧
» منجوق دوزی روی ترمه - خانم آزاده رجبی :: ۱۳٩٤/٦/٥
» فضای مجازی :: ۱۳٩٤/٦/٤
» تزیین تخم مرغها با پولک - خانم یاسمن مویدی :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» چهل تکه دوزی - مریم اسدی :: ۱۳٩٤/٥/٢٩
» گلدوزی سه بعدی شقایق روی دامن - خانم هدی اسماعیلــی :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» سوزندوزی تابلوی طرح بهار(6)- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» طرح جوجه و گل برای گلدوزی :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» گلدوزی جوجه و گل روی بالش بچه :: ۱۳٩٤/٥/٢٢
» پولک و منجوق دوزی روی ترمه - خانم پریسا درودگر :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» روبان دوزی روی کیف - خانم سمانه پولایی :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» گل پارچه ای برای لباس :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» چهل تکه دوزی مرصع - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» سرمه دوزی انگور - خانم سمانه پولایی :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» سرمه دوزی روی ترمه - خانم مریم رفیعی :: ۱۳٩٤/٥/٧
» گلدوزی طرح دختر گلفروش و اردک روی بالش بچه :: ۱۳٩٤/٥/۳
» طرح دختر گلفروش و اردک برای تکه دوزی و گلدوزی :: ۱۳٩٤/٥/۱
» چهل تکه دوزی مرصع - مریم اسدی :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» طرحی برای چهل تکه دوزی :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» تکه دوزی بالش بچه- سمانه پولایی :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» جهل تکه دوزی- فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» کتیبه دوزی- خانم سیده عطیه حسینی :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» تکه دوزی ترمه روی چرم - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» سوزندوزی تابلوی طرح بهار(5)- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٤/٤/٧
» سجاده و جانمازی - خانم سیده فاطمه حسینی :: ۱۳٩٤/٤/٤
» ملیله دوزی- خانم سیده خدیجه حسینی :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» چهل تکه دوزی شطرنجی - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» آماده سازی تابلو - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» طرحی برای چهل تکه دوزی :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» طرح اردک و گربه برای تکه دوزی و گلدوزی :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» پارچـــــــه تـرمـــه و یک سبد آشنایی :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» سرمه دوزی روی ترمه- مائده وجدانی :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» تکه دوزی بالش بچه - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» سرمه دوزی- خانم سلیله احمد پور :: ۱۳٩٤/۳/۱٠
» برودری دوزی و نوع استفاده آن - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/۳/٦
» دوخت مروارید گندمی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/۳/٥
» کردونه دوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/۳/۳
» سوزندوزی تابلوی طرح بهار(4)- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٤/۳/٢
» پولک و منجوق دوزی - خانم فرشته ذبیح تبار :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» برودری با هویه (2)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» سرمه دوزی طاووس- خانم حنانه آل رضا :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» سوزندوزی تابلوی طرح بهار(3)- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» برودری با هویه (1)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/٢/۱٥
» سرمه دوزی روی مانتو - خانم مریم رفیعی :: ۱۳٩٤/٢/۱٤
» سرمه دوزی - سیده آتنا سجادیان :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» زندگی :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» سنگ دوزی و منجوق دوزی روی مانتو - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩٤/٢/٩
» دوختن لبه چهل تکه ها - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٤/٢/٧
» طرح عروسکی برای تکه دوزی روی لباس :: ۱۳٩٤/٢/۳
» سوزندوزی تابلوی طرح بهار(2)- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٤/٢/۱
» آزمون سوزندوزی- آزمون سرمه دوزی - شماره 2 :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» چهل تکه دوزی - خانم حنانه آل رضا :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» تکه دوزی روی لباس - خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» آزمون سوزندوزی- آزمون سرمه دوزی - شماره 1 :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» سوزندوزی تابلوی طرح بهار(1)- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» پولک و منجوق دوزی روی ترمه - سیده عطیه حسینی :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» چهل تکه دوزی - خانم سمانه پولایی :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» گلدوزی روی شال - خانم منا بیانی :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» چهل تکه دوزی - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» تقویم سال 1394 :: ۱۳٩٤/۱/٢
» سـال نــو :: ۱۳٩٤/۱/۱
» گلدوزی طرح خروس روی بالش بچه - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» رویش :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٦
» گلدوزی پروانه - خانم مارال فرهت :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» سرمه دوزی - خانم مریم رفیعی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» یک نفس از بهار در زمستان :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» سرمه دوزی روی مخمل - خانم حکیمه دابویی :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» گلدوزی سه بعدی روی مانتو - خانم منا بیانی :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» پولک دوزی روی ترمه - خانم یاسمن مویدی :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» منجوق و ملیله دوزی روی بافتنی - خانم پریسا درودگر :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» چهل تکه دوزی- خانم مریم اسدی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» ملیله دوزی روی مانتو - خانم فرشته ذبیح تبار :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» گلدوزی یک گل سه بعدی - خانم مائده فرهت :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» سرمه دوزی - خانم سلیله احمد پور :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» عمامه دوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» طرح گل برجسته و سه بعدی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» سایه روشن دوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» تکه دوزی - خانم زینب بابانتاج :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» منجوق دوزی گلبرگهای درشت - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» سرمه دوزی و ذغره دوزی روی ترمه - خانم مریم رفیعی :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» گلدوزی روی شال - خانم زهرا (مارال) فرهت :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» چهل تکه دوزی - خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» مروارید دوزی - خانم سیده عطیه حسینی :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» سایه روشن دوزی با سرمه و منجوق - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» حضور پاییز :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» گلهای سه بعدی با گلدوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» ملیله دوزی روی لباس - خانم سپیده رجبی :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» گلدوزی پروانه - هدی اسماعیلی :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» سوزندوزی روی بافتنی- خانم فرشته ذبیح تبار :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» کاربرد یک طرح در حرفه های مختلف سوزندوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» تکه دوزی روی بافتنی - خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩۳/٩/۸
» گلدوزی سبد گل - زهرا فرهت :: ۱۳٩۳/٩/٥
» طرح زرافه برای گلدوزی و تکه دوزی :: ۱۳٩۳/٩/۳
» استفاده از تکنیک ها در سوزن دوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٩/۳
» پولک دوزی روی ترمه - خانم فرشته ذبیح تبار :: ۱۳٩۳/٩/۱
» گلدوزی سبد گل - مائده فرهت :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» مروارید دوزی - پریسا رودگر :: ۱۳٩۳/۸/٢٧
» طرح جوجه اردک و ماهیگیری برای گلدوزی :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» گلدوزی طرح جوجه اردک و ماهیگیری - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» کاربرد تکه دوزی برجسته آزاد - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» تکه دوزی برجسته آزاد - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» تکه دوزی بالش بچه - خانم زینب بابانتاج :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» سوزندوزی روی طرح جهار فصل (5)– خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» پولک دوزی -- خانم منانه نصیری :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» برودری دوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۸/۸
» دوخت کیف مدرسه - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩۳/۸/٥
» تکه دوزی کیف مدرسه - خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩۳/۸/٤
» پولک دوزی تو پر و برجسته - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» سوزندوزی روی طرح جهار فصل (4)– خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» انتخاب رنگ پارچه جهت دوخت - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» روش دوخت پاپیون (2)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» پولک دوزی تو پر و ساده- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» روش دوخت پاپیون (1)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» پولک و منجوق دوزی روی لباس - خانم سیده خدیجه حسینی :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» ادغام حرفه ها در سوزندوزی -آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» سوزندوزی روی طرح جهار فصل (3)– خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» گلدوزی زرافه و درخت - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» تکه دوزی آشپز باشی - خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» منجوق و ملیله دوزی روی لباس- خانم سپیده رجبی :: ۱۳٩۳/٧/٩
» تکه دوزی روی پارچه های نازک و تریکو - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٧/٧
» سوزندوزی و فنی و حرفه ای یا سوزندوزی و صنایع دستی :: ۱۳٩۳/٧/٦
» دوخت آجر چین - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» چهل تکه دوزی مرصع - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» چهل تکه دوزی - خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩۳/٦/٢٥
» تابلوی پولک دوزی - خانم عفت فتاحی :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
» ژور دوزی لبه روسری - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» سوزندوزی روی طرح جهار فصل (2)– خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» مروارید دوزی برجسته روی تابلو - خانم سمانه سلیمانی :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» تابلوی سرمه دوزی انگور- خانم مریم قبادی :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» دسته گل پولک دوزی - خانم فهیمه مهدی نژاد :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» بالشتک هدیه - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» چهل تکه دوزی ستاره - خانم زینب بابانتاج :: ۱۳٩۳/٦/٧
» سوزندوزی روی طرح جهار فصل (1)– خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۳/٦/٥
» ملیله و منجوق دوزی روی کوسن - خانم لیلا داور پور :: ۱۳٩۳/٦/٤
» تکه دوزی روی مانتو - خانم زینب بابانتاج :: ۱۳٩۳/٦/٢
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(11)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» روتشکی و بالش بچه - خانم سمانه پولایی :: ۱۳٩۳/٥/٢٧
» تکه دوزی - خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» طرح فرشته و ماه برای تکه دوزی :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» تکه دوزی روی بالش بچه - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» سرمه دوزی روی کیف - خانم حکیمه دابویی :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» یک طرح برای شلال دوزی :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» تابلوی پولک دوزی- خانم مائده رضایی :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» ملیله دوزی روی لباس- خانم سپیده رجبی :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» شلال دوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» تکه دوزی - خانم زینب بابانتاج :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» چهل تکه دوزی - خانم فرخنده صنعت پور ، خانم مریم اسدی :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» دوخت یک گل رز با روبان- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(10)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» طرح گلدوزی برای بالش بچه :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» ملیله دوزی روی کت و دامن - خانم سپیده رجبی :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(9)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٥/۱
» روقوری - خانم مریم اسدی و خانم فرخنده صنعت پور :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» ترمه پولک و منجوق دوزی - خانم مائده رضایی :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» تکه دوزی - خانم زینب بابانتاج :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» سرمه دوزی روی ترمه - خانم سمانه پولایی :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(8)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» تکه دوزی - خانم مریم اسدی :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» منجوق و ملیله دوزی - خانم سپیده رجبی :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» تکه دوزی - خانم زینب بابانتاج :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» سرمه دوزی انگور روی پارچه ترمه - خانم سمیه رجبعلیان :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» پولک و منجوق دوزی- خانم فریبا فهزادی :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» پولک و منجوق دوزی - خانم منانه نصیری :: ۱۳٩۳/٤/٤
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(7)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٤/۱
» بیمه شاغلین صنایع دستی و سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» سرمه دوزی روی ترمه- خانم الهه سلیمانی :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» مروارید دوزی - خانم تکتم آبسته :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» روز جهانی صنایع دستی :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» کم دوزی یا کمه دوزی یا کمان دوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» پولک دوزی روی ترمه - خانم صدیقه آب بخشان :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» دوخت گل گندمی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(6)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» کارآموز فنی و حرفه ای سوزندوزی یا هنرجوی صنایع دستی سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۳/۸
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(5)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۳/٧
» جا گذاری مناسب برای دوختهای سنتی و سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۳/۳
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(4)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۳/۳
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(3)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(2)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» سوزندوزی تابلوی درخت و مرغابی(1)- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» یراق دوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» سرمه دوزی - خانم ژیلا همتی :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» گلدوزی روی کت - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» برودری دوزی روی جقه (3) - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٢/٩
» شبکه دوزی- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۳/٢/۸
» انتخاب رنگ در زمینه پارچه رومیزی :: ۱۳٩۳/٢/٥
» برودری دوزی روی جقه (2) - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/٢/٤
» روز مادر :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» ادغام حرفه ها در سوزندوزی - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» برودری دوزی روی جقه (1) - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» سوزندوزی طرح درویش 10 - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» تکه دوزی روی لباس- سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» بهار نو :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» سوزندوزی طرح درویش 9 - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» گلدوزی روی بالش بچه - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» شادی رخ گل :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» سرمه دوزی- خانم فاطمه خلیل نژاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» سنگ دوزی روی لباس - خانم فریبا فهزادی :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» جوانه ها و بهار :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» سوزندوزی طرح درویش 8 - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» چهل تکه دوزی(2) - خانم حنانه آل رضا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» سوزندوزی طرح درویش 7 - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» گلدوزی با نخ های رنگی روی لباس - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» چهل تکه دوزی(1) - خانم حنانه ال رضا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» سوزندوزی طرح درویش 6 - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» پولک ، منجوق، ملیله و سنگ دوزی - خانم صفورا کاکلیان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» گلدوزی با نخ های رنگی روی لباس - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» سوزندوزی طرح درویش 5- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» کتیبه دوزی- خانم مهسا مقصودی :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» انتخاب رنگ پارچه - آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» گلدوزی - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» سوزندوزی طرح درویش 4 - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» سرمه دوزی - خانم مریم ابراهیمی نیا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» سوزندوزی طرح درویش 3 - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» گلدوزی با نخ گلابتون - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» سوزندوزی طرح درویش 2 - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» سرمه دوزی- فاطمه خلیل نژاد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» طرح سوزندوزی برای لباس :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 11 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 10 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» سرمه دوزی- سمیه رجبعلیان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» سوزندوزی طرح درویش 1- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» پولک و منجوق دوزی- روجا حیدری :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» چهل تکه دوزی - خانم حنانه آل رضا :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» تکه دوزی و چهل تکه دوزی مرصع - خانم مریم کرباسچی :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» آموزش سوزندوزی - کاربرد طرح های سنتی برای لباس :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» رومیزی ترمه- خانم صفورا کاکلیان :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» آموزش سوزندوزی- دوخت خوشه انگور :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» آموزش سوزندوزی - اتتخاب پارچه آستر کشی :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» آموزش سوزندوزی - چهل تکه دوزی با ترمه و ساتن :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» سرمه دوزی - خانم حنانه آل رضا :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» پولک و منجوق دوزی روی حریر- خانم صدیقه اب بخشان :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» گلدوزی - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٢/٩/٩
» سنگ دوزی- خانم فریبا فهزادی :: ۱۳٩٢/٩/٧
» رومیزی ترمه- خانم بشری صخیری :: ۱۳٩٢/٩/٤
» رومیزی ترمه - خانم مهسا مقصودی :: ۱۳٩٢/٩/٢
» کوسن مخمل- خانم بشری صخیری :: ۱۳٩٢/٩/۱
» رومیزی منجوق دوزی شده - خانم لیلا حسین نژاد :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» تابلوی دیواری- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» آموزش سوزندوزی- استفاده از مروارید های درشت :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» گلدوزی سفره ابوالفضل - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» قند ساب منجوق دوزی شده همراه با تور دوزی- خانم معصومه اباذریان :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» استفاده از دوختهای تزیینی بر روی کیف قرآن-آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٢/۸/٦
» پولک و منجوق دوزی - خانم عاطفه علی نتاج :: ۱۳٩٢/٧/۳
» لمه دوزی روی لباس- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» طرح یک پروانه برای انواع سوزندوزی :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» نقدی بر برگزاری ازمون عملی مهره های تزیینی در فنی و حرفه ای بابل :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 9 :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 8 :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» هنر درمانی برای سالمندان :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 7 :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 6 :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک شماره 5 :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» آموزش سوزندوزی- طرح طاووس8 :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» آموزش سوزندوزی- طرح طاووس7 :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» آموزش سوزندوزی- طرح طاووس6 :: ۱۳٩٢/٦/٩
» نمونه سوال آزمون روش های نوین تدریس با رویکرد CBT :: ۱۳٩٢/٦/٢
» آموزش سوزندوزی - دوخت طرح طاووس 5 :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» آموزش سوزندوزی- دوخت طرح طاووس4 :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 4 :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» آموزش سوزندوزی - دوخت طرح طاووس 3 :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» آموزش سوزندوزی- دوخت طرح طاووس 2 :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» آموزش سوزندوزی- دوخت طرح طاووس 1 :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» گلدوزی - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» پولک دوزی روی کیف - خانم فاطمه شفیع نیا :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» آموزش سوزندوزی - چهل تکه بافی و چهل تکه دوزی :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» ذغره دوزی روی ترمه- خانم میترا کریم تبار :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» گلدوزی غنچه و گلهای اطراف نیلوفر- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٢/٥/٧
» دوخت مهره های تزیینی- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» مورب دوزی - خانم کوثر مختار رضایی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» آموزش سوزندوزی- دوخت گل بادبزنی :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» سرمه دوزی روی ترمه- خانم هاجر فضل اللهی :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» طرح تکه دوزی - منظره یک روستا :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» آموزش سوزندوزی – ایجاد تغییر در طرح :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» تکه دوزی دختر و بادکنک - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» گلدوزی گل نیلوفر- آموزش سوزندوزی :: ۱۳٩٢/٤/٧
» کیف پولک دوزی شده - خانم سیده حوریه حسینی :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» دوخت خوشه انگور - خانم زینب سبحانی :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» پولک دوزی- خانم فاطمه محسن پور :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» سرمه دوزی - خانم هاجر فضل اللهی :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» روز جهانی صنایع دستی :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» سرمه دوزی گل صد برگ- خانم میترا کریم تبار :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» پولک و منجوق دوزی- خانم زهرا شفیعیان :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» تابلوی دیواری - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩٢/۳/٩
» دوخت های تزیینی و آموزش فنی و حرفه ای :: ۱۳٩٢/۳/٩
» طرح سوزندوزی- تکه دوزی، گلدوزی و... :: ۱۳٩٢/۳/٩
» تکه دوزی خانه قارچی - خانم نرگس حاجی پور :: ۱۳٩٢/۳/٩
» تکه دوزی رومیزی کودک - خانم حمیده فیروزیان :: ۱۳٩٢/۳/۱
» آموزش سوزندوزی- ترمه دوزی :: ۱۳٩٢/۳/۱
» تکه دوزی سیب- خانم حمیده فیروزیان :: ۱۳٩٢/۳/۱
» اوقات فراغت و تابستان - سوزندوزی و چهل تکه دوزی :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» پولک و منجوق دوزی روی مانتو- خانم مائده حسن زاده :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» سرمه دوزی- خانم حکیمه دابویی :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» پولک و منجوق دوزی روی ترمه- خانم سمانه آقاجان تبار :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» گل و سایه روشن های آن :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» تکه پارچه ها و خاطره ها :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» آموزش سوزندوزی - ژور دوزی :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» تکه دوزی - خانم نرگس حاجی امیری :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» هنردرمانی با سوزندوزی :: ۱۳٩٢/٢/٥
» تکه دوزی با دست- خانم نرگس حاجی امیری :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» طرح برای سوزندوزی- تکه دوزی، ابریشم دوزی و... :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» آموزش سوزندوزی- کاربرد سوزندوزی :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» گلدوزی بنفشه - خانم هاله عبدالی :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» طرح سبد گل برای گلدوزی و .... :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» آموزش سوزندوزی- دوخت منجوق یا مروارید بر روی طرح پارچه :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» آموزش سوزندوزی- انتخاب رنگ برای سوزندوزی روی ترمه :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» طرح سوزندوزی - تکه دوزی برای بالش بچه :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» هفت سین، سفره برکت و نور :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» سرمه دوزی گل صد برگ- خانم میترا کریم تبار :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» گلدوزی سفره هفت سین - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» سرمه دوزی طاووس- خانم میترا کریم تبار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» تکه دوزی بالش بچه - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» آموزش تکه دوزی - تکه دوزی ترمه روی مخمل :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» آموزش سوزندوزی - ممقان دوزی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» سرمه دوزی گل رز - خانم نسیم سیدی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» گلدوزی با دست- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» مروارید دوزی روی بافتنی- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» قیطان و روبان دوزی- خانم صفیه کریمایی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» روبالشی بچه- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» روبالشی بچه- هاله عبدالی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» آموزش سوزندوزی- دوخت دو پولکه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» تکه دوزی حیوان- خانم صفیه کریمایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» سرمه دوزی روی ترمه - خانم نسیم سیدی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» کتیبه دوزی با نخ دمسه، ابریشم- خانم هاله عبدالی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» گلدوزی سبد گل - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» آموزش سوزندوزی- دانه دوزی تو پر ( قسمت دوم) :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» آموزش سوزندوزی- دوخت پر و گره فرانسوی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» آموزش سوزندوزی -دانه دوزی تو پر( قسمت اول) :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» گلدوزی با دست- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» گلهای پارچه ای برای لباس- 2 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» آموزش سوزندوزی- گلدوزی روی بافتنی(قسمت دوم- ب) :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» آموزش سوزندوزی- گلدوزی روی بافتنی(قسمت دوم-الف) :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» گلهای پارچه ای برای لباس-1 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» ملیله دوزی روی لباس- خانم حلیمه دابویی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» گلهای پارچه ای برای لباس-کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» منجوق دوزی روی ترمه- خانم سمانه آقاجان تبار :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» آزمون سوزندوزی-آزمون مهره های تزیینی و پولک و منجوق شماره 3 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» گلدوزی با دست- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» پولک و منجوق دوزی- خانم رقیه هدایتی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» رومیزی گلدوزی شده - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» آزمون سوزندوزی- آزمون ابریشم دوزی، گلدوزی با دست شماره 1 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» گلدوزی با دست- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 2 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک شماره 1 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» ملیله دوزی - خانم بهاره قنبر نژاد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» آموزش سوزندوزی- دوخت گره ایرانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» آموزش سوزندوزی- دوخت حصیری با ملیله :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» پولک دوزی- خانم سمیه کاظمی :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» پولک دوزی روی لباس- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» جانمازی ژور دوزی شده - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» گلدوزی- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» طرح سوزندوزی -سرمه ، پولک، ابریشم دوزی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» آموزش سوزندوزی - قیطان دوزی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» سرمه دوزی- خانم حکیمه دابویی :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» پولک و منجوق دوزی- خانم سیده حوریه حسینی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» گلدوزی روی لباس- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» سرمه دوزی- خانم میترا کریم تبار :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» تکه دوزی- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» آموزش سوزندوزی- پولک و منجوق دوزی روی بافتنی :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» پولک و منجوق دوزی- خانم کلثوم دهستانـــی :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» گلدوزی با دست- خانم هاله عبدالی :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» ذغره دوزی- خانم زینب حبیب زاده :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» سرمه دوزی - خانم انسیه قلبی :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» آموزش سوزندوزی - انتقال طرح روی پارچه حریر :: ۱۳٩۱/٩/٩
» سرمه دوزی و پیله دوزی- خانم سپیده رضا نژاد ملکشاه :: ۱۳٩۱/٩/٩
» تکه دوزی روی بافتنی- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/٩/٧
» گلدوزی با دست- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۱/٩/٢
» طرح سوزندوزی :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» پولک و منجوق دوزی- خانم شهناز پور باقر :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» آموزش سوزندوزی - دوخت گل گندمی و گل گندمی دوبل :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» طرح گلدوزی روی بافتنی :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» آموزش سوزندوزی-گلدوزی روی بافتنی ( قسمت اول) :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» پولک و منجوق دوزی- خانم فاطمه مختار رضیایی :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» آموزش سوزندوزی- دوختن مغز گل 1 :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» پولک و منجوق دوزی- خانم فاطمه آصف نژاد :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» پولک و منجوق دوزی- خانم فاطمه شاعری :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» گلدوزی با دست - خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» سرمه دوزی- خانم سپیده رضا نژاد ملکشاه :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» پولک و منجوق دوزی - زهرا فتاح :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» گلدوزی روی بافتنی- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» پولک و منجوق دوزی - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» گلدوزی با دست - خانم بهاره قنبر نژاد :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» تکه دوزی روی بافتنی- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۸/۸
» سرمه دوزی- خانم سپیده رضا نژاد ملکشاه :: ۱۳٩۱/۸/۸
» گلدوزی با دست- خانم مریم دابویی :: ۱۳٩۱/۸/٧
» نمونه سوال آزمون پولک و منجوق دوزی :: ۱۳٩۱/۸/٧
» گلدوزی روی بافتنی- کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۸/٧
» برودری دوزی - کارگاه سوزندوزی شب افروز :: ۱۳٩۱/۸/٧
» آموزشگاه شب افروز :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» مفهوم شب افروز :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/۱/۱٩