نمونه های آموزشی دوخت خانم سمانه آقاجان تبار هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز را در زیر می بینید.

خانم سمانه آقاجان تبار این نمونه ها را بر روی پارچه ترمه اجرا نموده اند و با دقت و سلیقه، آستر کشی و سپس یراق دوزی نموده اند.

ببینید و لذت ببرید.