نمونه ای از کار ملیله و سنگ دوزی روی یک لباس را در این بخش می بینید . این نمونه بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا گردیده است .

پولک و منجوق دوزی به همراه سنگ و ملیله به صورت تو پر روی این لباس در تمام قسمت بالاتنه ، از جلو و پشت ؛ جلوه خاصی را به لباس داده است. اینطور نیست؟