نمونه های آموزشی زیبایی در زیر می بینید که توسط خانم زهرا شفیعیان هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز بابل اجرا شده است.

خانم شفیعیان این نمونه ها را، بر روی رومیزی های کوچک  دوخته و پس از آستر کشی ، شرابه دوزی نموده اند.

دیدن دوخت این رومیزی های کوچک بر روی پارچه حریر سبز و راه راه ؛ خالی از لطف نیست.