این هم  نمونه ای زیبا از گلدوزی روی بافتنی  که با نخ دمسه و در کارگاه سوزندوزی شب افروز بابل ، اجرا شده است.