چند نمونه آموزشی از مجموعه کارهای خانم زهرا فتاح را در این بخش می بینید.

خانم زهرا فتاح هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز در بابل می باشد و  این نمونه ها را برای کوسن، قند ساب، تابلو و رومیزی؛ اجرا نموده اند.