نمونه ای آموزشی از کار پولک و منجوق دوزی خانم فاطمه آصف نژاد هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز بابل، را در زیر می بینید.

یک دسته گل بسیار زیبا از پولک و سنگ و منجوق و مرواریدو......