طرح زیر مربوط به آموزش سوزندوزی- قسمت اول می باشد . در صورت تمایل به استفاده از این طرح دو قسمت الف و ب را از روی خط نقطه چین  به هم وصل نمایید . سپس کل طرح را روی لایی کشیده و از پشت  در محل مناسب بافتنی قرار داده  با سنجاق و کوک ثابت نمایید. آنگاه تمام طرح را به رو منتقل نمایید و گلدوزی را آغاز کنید . امیدوارم از این طرح استفاده  بهینه نموده و سوزندوزی زیبایی را ارائه نمایید.

                    

بلوز بافتنی - قسمت ب