نمونه ای آموزشی از سرمه دوزی و ذغره دوزی را در زیر می بینید که، توسط خانم انسیه قلبی هنرجوی حرفه سرمه دوز تزیینی از آموزشگاه شب افروز ؛ اجرا گردیده است.

خانم انسیه قلبی این نمونه را بر روی پارچه مخمل سوزن دوزی نموده و پس از آسترکشی، با دقت و حوصله ؛ یراق دوزی نموده اند.