نمونه ای از دوخت برودری که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجراشده ، را در زیر می بینید. این نمونه بر روی طرحی از بته جقه و برای یک بقچه عروس اجرا شده است .