نمونه هایی آموزشی از کار پولک و منجوق دوزی را در زیر می بینید که توسط خانم رقیه هدایتی هنرجوی آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است.

خانم رقیه هدایتی این نمونه ها را بر روی ترمه و مخمل اجرا نموده است. نمونه های ترمه برای رومیزی و نمونه مخمل برای کوسن دوخته شده است .