و اینهم نمونه هایی زیبا ازپولک و منجوق دوزی که توسط خانم سمانه آقاجان تبار، هنرجوی حرفه مهره های تزیینی و پولک از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم سمانه آقاجان تبار این نمونه های آموزشی را بر روی پارچه ترمه و برای رومیزی دوخته و پس از دوخت سوزندوزی، آسترکشی و یراق دوزی نموده اند.