دوختن یک شاخه گل ، یا یک سبد گل می تواند برگوشه یک جانمازی و یا بقچه عروس ؛ زیبایی همسان یک شاخه و سبد گل واقعی را تداعی نماید. و تازه این زیبایی، ماندگار هم میشود. مانند نمونه زیر.