نمونه آموزشی زیبایی از کار سرمه دوزی خانم نسیم سیدی را در این قسمت می بینید. یک شاخه گل رز زیبا که می تواند آذین یک کیف نیز باشدو یا.....

براستی زیباست .نــــــــــــه ؟