تکه دوزی حیوان- خانم صفیه کریمایی

نمونه ای که در زیر می بینید توسط خانم صفیه کریمایی هنرجوی حرفه گلدوزی با ماشین از آموزشگاه شب افروز اجراشده است و برای تشکچه بچه مورد استفاده قرار می گیرد. در این نمونه پس از تکه دوزی حیوان با استفاده از پشم شیشه و آستر در زیر پارچه اصلی سر تاسر پارچه اصلی با استفاده از پایه مشبک شده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید