آموزش سوزندوزی - دوخت گل گندمی و گل گندمی دوبل

برای دوخت گل گندمی ابتدا یک مروارید ، یا یک عدد سنگ در مرکز گل به عنوان مغز گل قرار داده می دوزیم. سپس سوزن را از کنار مروارید یا سنگ دوخته شده در مرکز گل ، از پارچه بیرون می آوریم.سپس یک عدد گندمی به سوزن می کشیم و به اندازه طول گندمی در پیرامون گل به صورت شعاعی  از یک دایره  به پارچه فرو می بریم. دوختن شعاع های دیگری از این دایره گل گندمی ما را کامل می کند.

برای دوختن گل گندمی دوبل ، ابتدا گل گندمی ساده می دوزیم و آنگاه در فاصله میان هر دو گندمی ، یک گندمی دیگر پیرامون دایره ای بزرگتر؛ به صورت شعاع دوخته میشود.

در تصویر های زیر، اجرای این دو تکنیک را در کار زیبای خانم عاطفه ملکشاه هنرجوی آموزشگاه شب افروز می بینید.

/ 0 نظر / 31 بازدید