مفهوم شب افروز

گفتم‌: ای پیر از کجا می آیی‌؟

گفت‌: از‌پس کوه قاف که مقام من آنجاست ‌‌وآشیان تو‌نیزآنجا‌یگه بود اما تو فراموش کرده ‌ای.

گفتم : این جا‌یگه چه می‌کردی؟

گفت: من سیّا‌حم پیوسته گرد جهان گردم‌و‌عجایبها بینم.

گفتم : از عجا‌یبها در جهان چه دیدی؟

گفت :هفت چیز،

اول کوه قاف که ولایت ماست

            دوم گوهر‌شب افروز

                        سوم درخت طوبی

                                    چهارم دوازده کارگاه

                                                پنجم زره داودی

                                                            ششم تیغ بلا‌رک

                                                                        هفتم چشمه آب زندگانی .

 

                         *... نقل از : کتاب عقل سرخ شیخ شهاب الد‌ین سهروردی ....*

                       

/ 0 نظر / 14 بازدید