آموزش سوزندوزی - چهل تکه دوزی با ترمه و ساتن

برخی دوستان گمان می کنند که برای دوختن یک چهل تکه زیبا باید از ابتدا طرح و نقشی خاص به همراه داشته باشند. البته این شیوه برای دستیابی و یادگیری تکنیک های فراوان چهل تکه دوزی، کمک قابل توجهی است .اما به تنهایی کافی نیست و باید یک چهل تکه دوز خوب ، قوه خلاقه خوبی هم باید داشته باشد تا به تکرار دائمی نرسد. فکر کند و بیافریند تا بتواند احساس شیرین همراهی دست و رنگ و نخ و پارچه را در یابد.

نمونه ای از یک چهل تکه را در زیر می بینید که با استفاده از ترمه و ساتن در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است. این نمونه زیبا بدون استفاده از طرحی خاص، در ابتدا شکل یافته و به یک رانر زیبا تبدیل شده است.

تمام این قصه زیبا ، از برش چند مثلث قائم به طول 14 سانتی متر از دو جنس پارچه ترمه وساتن، شروع میشود. سپس مثلث ها در کنار یکدیگر دوخته میشوند و یک مربع شکل می گیرد.آنگاه مربع ها به یکدیگر متصل می گردند . و کم کم رانر شکل می گیرد.

و البته در صورت تمایل می توانید ، حد فاصل و تقاطع تکه ها را با دوخت های بنیادی سوزندوزی دوخت نمایید و  این قصه زیبا را با آسترکشی و دوخت یراق یا نوار در لبه رانر، به پایانی خوش برسانید و بر روی یک میز استفاده نمایید .

مبارک باشد!!!!!! 

 591165_Wr0Bylzv.JPG 

591165_nHTLUBWg.JPG

591165_uMw1oo9e.JPG  

591165_gxoROuFk.JPG

591165_SbbLVt9p.JPG

/ 0 نظر / 133 بازدید