سرمه دوزی- خانم سپیده رضا نژاد ملکشاه

نمونه ای آموزشی از سرمه دوزی را در این بخش می بینید که توسط خانم سپیده رضا نژاد ملکشاه هنرجوی آموزشگاه شب افروز اجرا گردیده است.

خانم سپیده رضا نژاد ملکشاه این نمونه آموزشی را با استفاده از تکنیک دوخت انگور به روش برجسته آزاد ، برای یک تابلوی سوزندوزی اجرا نموده اند که بسیار زیباست.

/ 0 نظر / 12 بازدید