دوخت داربستی یا بخارا روی بته جقه - خانم عطیه شریفی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت بخارا در وسط یک بته جقه را در این پست می بینید که توسط خانم عطیه شریفی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عطیه شریفی در این نمونه زیبا پس از دوخت داربستی ساده، مابین چهارخانه های بوجود آمده از دوخت ضربدر با رنگ های دیگر استفاده نموده است.

بقیه بته جقه نیز با استفاده از تکنیک های سوزندوزی بنیادی مانند دوخت روکوکو، زنجیره پیچ، ساقه دوزی، پیچ رز، دندان موشی کوتاه و بلند و شاه ماهی بسته؛ سوزن دوزی شده است.


mor96-615.JPG

mor96-624.JPG

mor96-629.JPG

mor96-631.JPG

/ 0 نظر / 130 بازدید