آموزشگاه شب افروز

اینجا آموزشگاه شب افروز است.فضایی دلنشین، آرام و مهربان. فضایی که جدال بی وقفه سوزن بر دل پارچه در آن طنین انداز می باشد.با ترنم دلنشین چنگ و رقص رنگ.

تا سبز ترین سبزه ها و عاشق ترین گلهای دیار بهار نارنج و جنگل و دریا- اینجا گل بر سینه پارچه می روید و سبز میشود. می شکوفد و می ماند و می ماند.

اینجا آموزشگاه شب افروز است. دری باز میشود. به شما سلام میکند. به مهربانی، نور  و ماندگاری هنری که جاودانه بر تارک فرهنگ این سرزمین می درخشد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید