نمونه سوال آزمون پولک و منجوق دوزی

1-   کدام نوع از پولک دوزی مورد نظر است؟
نخ دوخته شده بر روی پولک به شکل قلاب دوزی میباشد و باعث دوخت و محکم شدن پولک روی پارچه میشود
الف- پولک دوزی نخ از رو                                          ب- پولک دوزی ساده
ج- پولک دوزی با قلاب                                             د- پولک دوزی برجسته

2-  از انواع شرابه دوزی کدام نوع مورد نظر است؟
در تک تک ریشه ها تنوع رنگ وجود دارد و استفاده از رنگها بطور یکسان در ریشه ها انجام میگیرد.
الف- شرابه دوزی ساده                                          ب- شرابه دوزی ساده الوان
ج- نوع دالبری ساده                                                د- شرابه زیگزاگی

3-   گرته زنی چیست؟
الف- نحوه طراحی و  نقش پردازی به وسیله سوزن  و سپس طرح مزبور را روی پارچه قرار داده و با توجه به رنگ زمینه از براده گچ یا ذغال استفاده می نمایند
ب- نحوه نقش پردازی به وسیله کاربن های رنگین که روی پارچه های مختلف طراحی و نقش اندازی میشود
ج- نحوه نقش پردازی به وسیله پودر ذغال و مداد سیاه روی پارچه انتخابی به رنگ روشن
د- هر سه مورد فوق

4- در میان شهرهای زیر کدام شهر مقام اول را در منجوق دوزی داراست؟
الف- تهران                       ب- تبریز                       ج- قزوین                د- ارومیه

5- در روش دوخت منجوق با قیطان دوزی از چه نوع دوختی استفاده می شود؟
الف- ساتن دوزی               ب- ساقه دوزی             ج- بست دوزی            د- توپردوزی

6-    کدامیک از دوختهای مروارید دوزی گزینه صحیح است؟
با استفاده از مروارید کروی تمام سطح نقش، مانند سطح گلبرگ را می پوشانند.
الف- برجسته دوزی        ب- دوخت برگ جناغی    
ج- دوخت ساده سطحی                                       د- دوخت گندمی
7-    اوج شکوفایی منجوق دوزی در چه قرنی بود؟
الف- 5 هجری        ب- 18 هجری        ج- 6 هجری        د- 13 هجری
8-    به کدامیک از دوختهای زیر دوباره دوزی نیز میگویند؟
الف- منجوق دوزی    ب- زری دوزی               ج- کمند دوزی               د- ملیله دوزی
9-    سوزن منجوق چه خصوصیاتی دارد؟
الف- قد آن کوتاه است                ب- نوک آن گرد است
ج- بسیار نازک و بلند است            د- سوراخ آن درشت است
10-    برای جلوه بخشی به دوخت بیشتر گلها ، کدام نوع پولک دوزی استفاده میشود؟
الف- پولک دوزی برجسته        ب- پولک دوزی ایستاده
ج- پولک دوزی ساده        د- پولک دوزی نخ از رو


/ 0 نظر / 17 بازدید