دوخت های تزیینی و آموزش فنی و حرفه ای

از ابتدای سال 1392 برخی از حرفه های فعال و دارای کد استاندارد های مشخص و قابل ارائه به صنایع دستی و بیمه، از مجموعه دوخت های سنتی؛ بی دلیل و بسیار ناگهانی از لیست استاندارد های قابل آموزش و فعال آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای دور و به لیست استاندارد های آرشیوی ملحق گردیدند.

یعنی این حرفه ها در حال حاضر آموزش داده نمیشوند ، اما استاندارد و کد درج شده در آن قابل استناد می باشد. برخی حرفه ها در این مسیر حذف شدند و یا تغییر کد یافته اند و این تغییرات در لیست مشاغل خانگی و لیست مشاغلی از صنایع دستی که می توانند از مزایای بیمه ای (یعنی بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی) استفاده نمایند؛ درج نگردیده است. این موضوع  برای دارندگان گواهینامه  مهارتی با کد های مشخص شده، ایجاد مشکلاتی را نموده است.  و شاید برگزاری آزمون  مجدد ، پس از دریافت گواهینامه های مهارت از فنی و حرفه ای در حوزه های مختلف صنایع دستی همین معنا را داشته باشد.

البته معلوم نیست که حذف حرفه های شاخص این رشته از مسیر آموزش فنی و حرفه ای به صورت مقطعی و گذرا و برای دسترسی سریع تر به کسب یک گواهینامه، جهت اشتغال و حضور در میان صنعتگران صنایع دستی و بیمه می باشد و یا بنا به تشخیص کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای، امری ادامه دار خواهد بود.

لیکن آنچه واضح است این می باشد که؛ تفکیک این دو حرفه شاخص یعنی رو دوزی سنتی و سرمه دوزی،  به حرفه های گوناگون و گاها بی ثبات و غیر کارآمد جهت حضور در بازار کار، نه تنها حضور در بازار کار را دچار نابسامانی و تشتت می نماید، بلکه تنظیم و تفکیک برنامه های آموزش غیر قابل تفکیک ، اما تفکیک شده ؛ را مشکل و گاها غیر ممکن می سازد.  زیرا تنظیم طرح هر درس، زمانی موفق در اجرا خواهد بود که درسهای مرتبط با آن درس از قبل؛ اجرا شده باشند.

در حال حاضر برای دسترسی به استاندارد و لیست حرفه های فعال جهت آموزش در آموزشگاههای فنی و حرفه ا ی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://research.irantvto.ir/index.aspx?siteid=83&siteid=83&pageid=3763

در حال حاضر برای دسترسی به استاندارد و لیست حرفه ای آرشیوی و قابل استناد در آموزشگاههای فنی و حرفه ا ی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

http://research.irantvto.ir/index.aspx?siteid=83&siteid=83&pageid=4787

در حال حاضر برای دسترسی به لیست مشاغل خانگی مرتبط با رشته دوخت های سنتی، می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.mcls.gov.ir/fa/mashaghele1/sazmanemirasfarhangi/

/ 0 نظر / 5 بازدید