گلدوزی - آسیه رمضان نتاج

شاخه ای گل هستم . در تار و پود پارچه، میان حلقه کارگاه و سایه روشن رنگ ها؛ آرام ارام می شکوفم و زاده می شوم. زاده می شوم تا در لحظه ها و ثانیه های نیامده فردا، با رویای آب و ایینه؛ جاودانه شوم.

نمونه آموزشی از یک گلدوزی را در این پست می بینید که توسط خانم آسیه رمضان نتاج، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. 

خانم رمضان نتاج در این نمونه شاخه ای گل را را با برگ و گل های ریز تر، با نخ عمامه بر پارچه ای سفید؛ دوخته است. 

زیباست. اینطور نیست؟

/ 0 نظر / 176 بازدید