سجاده و جانمازی - خانم سیده فاطمه حسینی

.... و اینک باز هم رویشی دیگر . در کوچه باغی از ترنم شکفتن و سبز شدن با سر انگشت مهربان دستهایی سوزندوز که تمام جان مایه اش را از عمق درون می کاود و بر سینه پارچه می نشاند تا لحظه های جاری رویش و سبز بودن و سبز ماندنش را بر پهنه تاریخ هنر این سرزمین ماندگار سازد.

تصاویری از یک نمونه آموزشی بسیار زیبارا در قالب سجاده و جانمازی می بینید که به کمک تکنیک های دوخت پولک و منجوق، ملیله و سنگ و با طرح هایی حاشیه ای، شکل یافته است. این نمونه ارزشمند و زیبا توسط خانم سیده فاطمه حسینی (صادقی) بر روی پارچه مخمل، سوزندوزی شده است.

خانم سیده فاطمه حسینی(صادقی) طرحی را به صورت حاشیه در راستای سجاده ، مورد استفاده قرار داده است بگونه ای که در قسمت بالای سجاده طرح گسترده تر و در قسمت پایین بسته تر مورد استفاده واقع شده است. از طرفی بخشی از همان طرح برای جانمازی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. هماهنگی در کاربرد رنگها و تمیزی دوخت، از ویژگهای این سجاده زیبا می باشد.

/ 0 نظر / 216 بازدید